De Nes

Vroeger een oeverwal, nu een veel gekoesterd gebied. De Nes verdient een nieuwe invulling als eiland zodat iedereen de natuur en het landschap beter kan beleven.

De Nes is van oorsprong een oeverwal van de Waal. Het is een plek die al heel vroeg bewoond is geweest, nog voor dat IJsselmonde bedijkt werd. Door het meanderen van de Waal heeft de oude rivierarm ten noorden de Nes zijn functie als hoofdloop van de rivier verloren en is de Nes een eiland geworden. Op dit moment is de Nes in agrarisch gebruik, met aan de zuidkant van het eiland de ligging van de Neshoeve. De waterverbinding ten oosten van de Nes is in de vorige eeuw nog lang als griend in gebruik geweest, maar later is deze doorgang gedempt met bagger uit de Waal. Samen met de aanleg van de A16 heeft dit ertoe geleid dat veel van de oude karakteristiek van de Nes is verdwenen. Toch wordt het voormalige eiland nog door vele inwoners gekoesterd.

Extensieve natuur- en landschapsbeleving

Met een relatief kleine oppervlakte en de landschappelijke kwaliteiten van de Nes ligt het voor de hand om geen grootschalige recreatieve activiteiten te ontwikkelen. In plaats daarvan liggen activiteiten in de vorm van extensieve natuur- en landschapsbeleving veel meer voor de hand. Vanwege de lange bewoningsgeschiedenis zijn er verschillende archeologische vindplaatsen, bijvoorbeeld met sporen van Middeleeuwse bewoning. Op deze plekken kan niet worden gegraven, en ook diep wortelende beplanting kan hier niet worden toegepast. Daarom ligt het voor de hand om het agrarische karakter van de Nes te handhaven, maar deze wel toegankelijker te maken in de vorm van wandelpaden door het gebied. Natuurlijke akkerranden zorgen voor een hogere belevingswaarde. Daarnaast is er de wens om het eilandkarakter weer terug te brengen, zodat er een rondje gevaren kan worden. Dit in combinatie met natuurontwikkeling, in de vorm van natuurvriendelijke oevers met riet.

De Nes wandelen

Bijeenkomst 7 maart

Op woensdag 7 maart kwamen de verschillende belanghebbende partijen en de omgeving bij elkaar in de Neshoeve. Om daar samen te ontdekken welke plek De Nes inneemt in de omgeving en hoe men de toekomst ziet. De belangstelling was overweldigend en er is veel opgehaald door het projectteam.

Met de opbrengst kunnen de eerste lijnen op papier worden gezet. Met die schetsen in de hand nodigt het projectteam iedereen weer uit voor een tweede bijeenkomst om zo tot een voorkeursontwerp te komen. Meer informatie over de opbrengst van de avond kunt u lezen in het verslag.

Ontwerpatelier 24 april

Op 24 april werd een vervolg gegeven aan de eerste bijeenkomst van 7 maart. De opbrengsten van die eerste avond waren de basis voor een drietal schetsen, die op 24 april onderwerp van het gesprek waren.

De drie varianten beschreven verschillende kaders voor de invulling van De Nes en konden door de aanwezigen worden aangevuld met natuurlijke elementen. Tijdens het ontwerpatelier is ook duidelijk geworden hoe het draagvlak voor invulling van de Nes verdeeld is.

Bijeenkomst 10 juli

Op woensdag 10 juli kwamen het projectteam Waalvisie, het Waterschap Hollandse Delta en de omwonenden van het eiland de Nes bij elkaar in de Neshoeve. De laatste bijeenkomst dateerde alweer van een jaar geleden. Hoog tijd dus om bij te praten en de omwonenden te bevragen over de schetsen die zijn gemaakt voor de invulling van het gebied

Uitvoering verwacht in september 2020

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor de Nes. Begin dit jaar is de voorbereiding voor de uitvoering gestart. Er zijn al enkele proefsleuven gegraven om de samenstelling van de grond in kaart te brengen. Het resultaat hiervan is positief, de puinlaag is minder groot dan verwacht. Tegelijkertijd wordt gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan. De totale planning is afhankelijk van de kosten en de onderzoeksresultaten. De verwachting is dat de uitvoering in september 2020 kan starten.

 

Op de kaart

De Nes