Veel gestelde vragen over De Waal

Het projectteam van de Waalvisie ontvangt regelmatig vragen over de ontwikkelingen in het Waalgebied. De meest gestelde vragen hebben wij hier onder verzameld, door op de vraag te klikken kunt het antwoord lezen. Onderstaand overzicht wordt regelmatig aangevuld als dat nodig is.

 

Wat gaat er gebeuren met de grond van het kassenbedrijf Gravenstein aan de Noldijk 9 in Barendrecht?
Vanaf oktober 2017 is de gemeente Barendrecht eigenaar van de grond van het kassenbedrijf van de gebroeders Gravenstein aan de Noldijk nummer 9 in Barendrecht. Het is de bedoeling dat deze grond toegevoegd gaat worden aan het recreatiegebied de Wevershoek.

De Wevershoek is opgenomen als onderdeel van de Waalvisie. Het is de bedoeling dat het gebied een grootschalige opknapbeurt krijgt, waarna het nieuw aangekochte gebied integraal onderdeel zal worden van de Wevershoek. De planning is om de planvorming met betrekking tot de Wevershoek te beginnen in 2018. Hierover zullen wij via de nieuwsbrief informeren. Daarbij zullen we betrokkenen in de gelegenheid stellen om mee te denken over de inhoud van de plannen.

Wat gaat er gebeuren met de gronden van de kas van Verschoor (Noldijk 99 in Barendrecht)?
De gemeente is geen eigenaar van de grond, en kan daarom alleen op basis van beleid en bestemmingsplannen eventuele voorgenomen ontwikkelingen toetsen. Al in 2008 werd in de gebiedsvisie Zuidrand van de gemeente Barendrecht bepaald dat de recreatiefunctie langs de Waal versterkt moet worden. Daarom heeft de plek waar nu de kassen van Verschoor staan de bestemming Recreatie. Woningen zijn in deze bestemming niet toegestaan. Met het vaststellen van de Waalvisie is deze recreatieve ambitie nog eens bekrachtigd.

Wanneer er plannen zijn voor het gebied zullen deze aan het bestemmingsplan moeten worden getoetst. Als een plan niet past, kan het zijn dat de gemeente wel wil meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het plan een aanzienlijke kwaliteitsverbetering brengt voor de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een integrale oplossing voor zowel de sterk verouderde kassen van Verschoor en het GTI terrein.

Mocht het nodig zijn om het bestemmingsplan aan te passen dan moet er een procedure worden doorlopen, waarbij de gemeenteraad het uiteindelijke bestemmingsplan moet vaststellen. Mocht u bezwaren hebben dan kunt u uw ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Waarom is de surfbocht geen onderdeel van de Waalvisie?
Al ruim 20 jaar (en misschien wel langer) wordt er gewerkt aan de plannen voor het Waalbos. Ook de surfbocht is hier onderdeel van. Tijdens het opstellen van de Waalvisie waren de plannen voor het Waalbos in uitvoering. Inmiddels is gebleken dat de nieuwe parkeerplaats niet voorziet in de parkeerbehoefte. Afgelopen zomer hebben we vaak gezien dat mensen dan maar langs de weg parkeren, met als gevolg dat het voor mensen met een boottrailer wel erg lastig werd om gebruik te maken van de boothelling. Tegelijkertijd is er bewust gekozen om de parkeerplaatsen vooral langs de zuidrand te situeren om zo het gebruik van de fiets te stimuleren en de overlast voor de bewoners aan de overkant van de Surfbocht te beperken. Op dit moment wordt er vanuit het project Waalbos gezocht naar oplossingen voor de parkeerproblematiek bij de Surfbocht.
Wat gaat er gebeuren met de Nes?
Vanuit het project Waalvisie hebben we de ambitie om van de Nes een recreatief toegankelijk gebied te maken. Het idee is dat er een wandelpad komt, en dat het gebied een meer natuurlijke inrichting krijgt. Eerder hebben omwonenden al aangeven dat ze zich zorgen maken over waar dit pad dan precies gaat komen. Op het moment dat wij concreet met de Nes aan de slag gaan zullen wij de omwonenden en de nieuwsbrieflezers uitnodigen om mee te denken over de invulling van dit gebied.