Visie Landschapspark

In 2018 heeft de Landschapstafel besloten om een nieuwe visie op te stellen. Een recente, gezamenlijke visie was er namelijk nog niet. Bovendien maakten uiteenlopende ontwikkelingen dat zo’n gezamenlijke visie gewenst was.

Op IJsselmonde wonen zo’n half miljoen mensen en de komende jaren zal het aantal inwoners op IJsselmonde verder toenemen. Dit vraagt om extra ruimte voor recreatie, natuurbeleving en sport in het groene landschap. Omdat het recreatiegedrag deels anders is dan in vorige generaties is ook aanpassing van het aanbod nodig. Daarnaast staat de diversiteit onder druk en is het landschap op diverse plekken verrommeld. Maatregelen die natuur en landschap beschermen zijn

daarom gewenst. Behalve met een toenemend aantal inwoners heeft IJsselmonde ook te maken met grote opgaven zoals verstedelijking, klimaatverandering, energietransitie en verandering in de agrarische sector. Bij het nadenken over het groene landschap moet hiermee terdege rekening gehouden worden.

Unieke ligging

In december 2019 is de visie vastgesteld. Het leidend principe voor deze visie is om hetgeen uniek is aan IJsselmonde te versterken en dat unieke is de ligging in een zoetwater delta. Water uit heel West-Europa ontmoet hier de zee. Deze delta vormt een druk, internationaal kruispunt voor bijzondere trekvogels en -vissen. Daarbij is de delta een vruchtbare omgeving en daardoor van ouds een aantrekkelijke plek om te wonen. Door de sterke verstedelijking is het eilandgevoel en de zichtbaarheid van de delta verminderd. De ambitie van deze visie is om het eilandgevoel weer terug te brengen.

Speerpunten

Om de visie tot uitvoering te brengen richten we ons op drie speerpunten. De intentie is om de komende jaren projecten te realiseren die aan onderstaande bijdragen.

  1. Natuurlijk IJsselmonde
    Er wordt buitendijks ingezet op het vergroten van de biodiversiteit langs het water en het versterken van de beleving van het getijdengebied.
  2. Bestemming IJsselmonde
    Het recreatieve aanbod wordt beter afgestemd op de gevarieerde vraag van de inwoners.
  3. Bereikbaar IJsselmonde
    Vanuit de woonkernen ontwikkelen we duidelijke en aantrekkelijke routes naar het buitengebied.