Wat doen we?

De Landschapstafel wil IJsselmonde recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken en daardoor een stimulans geven aan de economische ontwikkeling van het gebied. Ook willen we de biodiversiteit verhogen.

IJsselmonde moet een aantrekkelijk gebied zijn voor de bijna half miljoen eilandbewoners, maar ook voor iedereen die wat verder weg woont. We stellen ons daarom belangrijke vragen als; Hoe kunnen stad en land in deze regio beter worden verbonden? Hoe kan het gebied duurzaam worden ingericht? En hoe kunnen we er voor zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor ondernemers om zich op IJsselmonde te vestigen.

Uitvoeringsprogramma 2016-2019

De Landschapstafel IJsselmonde bestaat sinds 2015. Het eerste jaar was de belangrijkste activiteit het opstellen van een meerjarenuitvoeringsprogramma. Speerpunten in dit Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde zijn:

 • Gebiedsmarketing
 • Versterken van de routestructuren
 • Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Waalvisie
 • Het ondersteunen van particuliere initiatieven
 • Het ondersteunen van gebiedsimpulsen

Het Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde is aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Door de provincie is vervolgens subsidie toegekend voor de uitvoering van dit programma, dit op voorwaarde dat er vanuit de regio minimaal een gelijk bedrag wordt geïnvesteerd in het programma. In de periode 2016 en 2019 is door de Landschapstafel hard gewerkt aan de uitvoering van het programma. En met succes, circa 20 projecten hebben financiering ontvangen. Een deel van deze projecten is al afgerond, andere zijn nu in uitvoering.

Ons belangrijkste vertrekpunt blijft de visie Deltapoort die in 2012 is opgesteld. Dat betekent dat we voornamelijk aandacht besteden aan het verbeteren en verfraaien van de buitenruimte en versnippering en verrommeling tegen willen gaan. Want hoe fraaier de omgeving is en hoe meer recreatiemogelijkheden er zijn, hoe beter ook het vestigingsklimaat voor ondernemers wordt. Door middel van een zorgvuldige gebiedspromotie versterken we de vindbaarheid van IJsselmonde en vergroten we het aantal bezoekers. Dat zorgt weer voor meer ruimte voor investeringen in het gebied.

Visie Landschapspark eiland IJsselmonde

In 2018 heeft de Landschapstafel besloten om een nieuwe visie op te stellen. Een recente, gezamenlijke visie was er namelijk nog niet. Bovendien maakten uiteenlopende ontwikkelingen dat zo’n gezamenlijke visie gewenst was.

Op IJsselmonde wonen zo’n half miljoen mensen en de komende jaren zal het aantal inwoners op IJsselmonde verder toenemen. Dit vraagt om extra ruimte voor recreatie, natuurbeleving en sport in het groene landschap. Omdat het recreatiegedrag deels anders is dan in vorige generaties is ook aanpassing van het aanbod nodig. Daarnaast staat de diversiteit onder druk en is het landschap op diverse plekken verrommeld. Maatregelen die natuur en landschap beschermen zijn
daarom gewenst. Behalve met een toenemend aantal inwoners heeft IJsselmonde ook te maken met grote opgaven zoals verstedelijking, klimaatverandering, energietransitie en verandering in de agrarische sector. Bij het nadenken over het groene landschap moet hiermee terdege rekening gehouden worden.

Unieke ligging

In december 2019 is de visie vastgesteld. Het leidend principe voor deze visie is om hetgeen uniek is aan IJsselmonde te versterken en dat unieke is de ligging in een zoetwater delta. Water uit heel West-Europa ontmoet hier de zee. Deze delta vormt een druk, internationaal kruispunt voor bijzondere trekvogels en -vissen. Daarbij is de delta een vruchtbare omgeving en daardoor van ouds een aantrekkelijke plek om te wonen. Door de sterke verstedelijking is het eilandgevoel en de zichtbaarheid van de delta verminderd. De ambitie van deze visie is om het eilandgevoel weer terug te brengen.

Speerpunten

Om de visie tot uitvoering te brengen richten we ons op drie speerpunten:

 1. Natuurlijk IJsselmonde
  Er wordt buitendijks ingezet op het vergroten van de biodiversiteit langs het water en het versterken van de beleving van het getijdengebied.
 2. Bestemming IJsselmonde
  Het recreatieve aanbod wordt beter afgestemd op de gevarieerde vraag van de inwoners.
 3. Bereikbaar IJsselmonde
  Vanuit de woonkernen ontwikkelen we duidelijke en aantrekkelijke routes naar het buitengebied.