Wat hebben we al bereikt?

De Landschapstafel wil IJsselmonde recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken en daardoor een stimulans geven aan de economische ontwikkeling van het gebied. Ook willen we de biodiversiteit verhogen. IJsselmonde moet een aantrekkelijk gebied zijn voor de bijna half miljoen eilandbewoners, maar ook voor iedereen die wat verder weg woont. We stellen ons daarom belangrijke vragen als; Hoe kunnen stad en land in deze regio beter worden verbonden? Hoe kan het gebied duurzaam worden ingericht? En hoe kunnen we er voor zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor ondernemers om zich op IJsselmonde te vestigen.

Wat hebben we al bereikt?

De afgelopen jaren hebben natuur, landschap en recreatie op IJsselmonde een stevige impuls gekregen. Sinds 2016 hebben we als Landschapstafel veel van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde opgestart. En daarvan hebben er een aantal al tot mooie resultaten geleid. Voor deze tijd, in de periode 2012 – 2016 zijn onder aanvoering van de voorganger van de Landschapstafel (samenwerkingsverband Deltapoort) ook al flink wat projecten uitgevoerd die het groen op IJsselmonde hebben versterkt. Daarnaast hebben we een stevige gebiedsmarketingcampagne opgezet.

Resultaten programma Deltapoort

Als voorloper van de landschapstafel IJsselmonde geldt de Gebiedsvisie Deltapoort. Deze visie voor Oost-IJsselmonde verscheen in 2010. De visie kende ook een uitvoeringsprogramma. Het doel van de initiatiefnemers was om de economische ontwikkeling van Oost-IJsselmonde een impuls te geven en om het landschap recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder te maken. Een aantal resultaten van deze tweede doelstelling is hier beschreven.

Blauwe verbinding

Versterken routestructuren

Door de Landschapstafel is in 2018 een samenhangend pakket van maatregelen opgesteld om het routenetwerk op IJsselmonde te versterken. Het gaat om trajecten die een duidelijke meerwaarde opleveren én die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Enkele projecten worden hier uitgelicht

Uitvoeren Waalvisie

In 2016 is in opdracht van de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht de Waalvisie  opgesteld. Hiermee ligt er een visie en een uitvoeringsstrategie om de Waal beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Vanaf 2017 zijn we gestart met de uitvoering van projecten. Klik hier voor een aantal voorbeelden.

Particuliere initiatieven Groen Ijsselmonde

Particuliere initiatieven

Initiatieven van onder andere vrijwilligersorganisaties en ondernemers die bijdragen aan het versterken van natuur, landschap en recreatie hebben we financieel ondersteund. Zie hier enkele voorbeelden.

Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon wordt ontwikkeld tot een gebied waar natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. De leden zetten zich in voor een mooi cultuurlandschap, waar bijzondere vogels en akkerflora voorkomen, waar boeren met een natuurinclusieve bedrijfsvoering een goede boterham kunnen verdienen en waar inwoners van IJsselmonde en daarbuiten kunnen genieten van rust, ruimte en lekkere streekproducten. De gebiedscoöperatie is sinds 2018 lid van de Landschapstafel IJsselmonde. Hiermee proberen we te bevorderen dat er een goede samenhang is tussen de ontwikkelingen binnen en buiten het Buijtenland van Rhoon. Zie https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/

Gebiedsimpulsen

Gebiedsimpulsen IJsselmonde

We hebben ook financiële bijdragen geleverd aan initiatieven van gemeenten en terreinbeheerders. Het gaat hierbij om projecten die natuur, landschap en/of recreatie versterken en van waarde zijn op regionale schaal. Enkele projecten zijn hier beschreven.

Rivier als getijdenpark

Het programma ‘Rivier als getijdenpark’ heeft als doel het vergroten van de natuurlijke en recreatieve waarde van de rivieroevers, het zorgen voor optimale waterveiligheid en het werken aan klimaatadaptatie.

Een kenmerk is dat de dynamiek van eb en vloed maximaal wordt benut. Het is geen programma van de landschapstafel IJsselmonde, maar op IJsselmonde zijn wel twee projecten aangehaakt bij het programma: de ontwikkeling van het voorterrein van Huys ten Dock en de herinrichting van het Eiland van Brienenoord.