Wat hebben we al bereikt?

De Landschapstafel wil IJsselmonde recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken en daardoor een stimulans geven aan de economische ontwikkeling van het gebied. Ook willen we de biodiversiteit verhogen.

IJsselmonde moet een aantrekkelijk gebied zijn voor de bijna half miljoen eilandbewoners, maar ook voor iedereen die wat verder weg woont. We stellen ons daarom belangrijke vragen als; Hoe kunnen stad en land in deze regio beter worden verbonden? Hoe kan het gebied duurzaam worden ingericht? En hoe kunnen we er voor zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor ondernemers om zich op IJsselmonde te vestigen.

Uitvoeringsprogramma 2016-2019

De Landschapstafel IJsselmonde bestaat sinds 2015. Het eerste jaar was de belangrijkste activiteit het opstellen van een meerjarenuitvoeringsprogramma. Speerpunten in dit Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde zijn:

  • Gebiedsmarketing
  • Versterken van de routestructuren
  • Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Waalvisie
  • Het ondersteunen van particuliere initiatieven
  • Het ondersteunen van gebiedsimpulsen

Het Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde is aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Door de provincie is vervolgens subsidie toegekend voor de uitvoering van dit programma, dit op voorwaarde dat er vanuit de regio minimaal een gelijk bedrag wordt geïnvesteerd in het programma. In de periode 2016 en 2019 is door de Landschapstafel hard gewerkt aan de uitvoering van het programma. En met succes, circa 20 projecten hebben financiering ontvangen. Een deel van deze projecten is al afgerond, andere zijn nu in uitvoering.

Wat hebben we al uitgevoerd?

De afgelopen jaren hebben natuur, landschap en recreatie op IJsselmonde een stevige impuls gekregen. Sinds 2016 hebben we als Landschapstafel veel van de projecten uit ons Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde opgestart. En daarvan hebben er een aantal al tot mooie resultaten geleid. Enkele van deze projecten worden hier uitgelicht. Voor deze tijd, in de periode 2012 – 2016 zijn onder aanvoering van de voorganger van de Landschapstafel (samenwerkingsverband Deltapoort) ook al flink wat projecten uitgevoerd die het groen op IJsselmonde hebben versterkt. Daarnaast hebben we een stevige gebiedsmarketingcampagne opgezet.

Blauwe verbinding

Versterken routestructuren

Door de Landschapstafel is in 2018 een
samenhangend pakket van maatregelen opgesteld
om het routenetwerk op IJsselmonde te versterken.
Het gaat om trajecten die een duidelijke meerwaarde
opleveren én die op korte termijn gerealiseerd kunnen
worden.

Uitvoeren Waalvisie

In 2016 is in opdracht van de gemeenten
Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido
Ambacht de Waalvisie  opgesteld. Hiermee ligt
er een visie en een uitvoeringsstrategie om de
Waal beter zichtbaar en beleefbaar te maken.
Vanaf 2017 zijn we gestart met de uitvoering van
projecten.

Particuliere initiatieven Groen Ijsselmonde

Particuliere initiatieven

Initiatieven van onder andere vrijwilligers-
organisaties en ondernemers die bijdragen aan
het versterken van natuur, landschap en
recreatie hebben we financieel ondersteund.

Gebiedsimpulsen

Gebiedsimpulsen IJsselmonde

We hebben ook financiële bijdragen geleverd aan
initiatieven van gemeenten en terreinbeheerders.
Het gaat hierbij om projecten die natuur, landschap
en/of recreatie versterken en van waarde zijn op
regionale schaal.